//Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Na podstawie art.19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571.), Burmistrz Miasta Wojcieszów podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem:
„Na Ludowo – promocja Kultury Ludowej”
W dniu 18 stycznia 2024 r. do Urzędu Miasta w Wojcieszowie wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Jeleniej Górze ul. Prusa 8, Zarząd Koła Nr 8 w Wojcieszowie, z siedzibą w Wojcieszowie przy ulicy Bolesława Chrobrego 105.
Zgodnie z treścią art.19a ust 4 w/w Ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Pisemne uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać do dnia 26 stycznia 2024 r. w sekretariacie Urzędu Miasta w Wojcieszowie, ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów.

 

Link do oferty: