//Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Na podstawie art.19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Wojcieszów podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem:
„WSPIERANIE I ROZPOWSZECHNIANIE SPORTU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH POPRZEZ ORGANIZACJĘ ZAWODÓW GOŁĘBI MŁODYCH W ROKU 2020”.
W dniu 10 stycznia 2020 r. do Urzędu Miasta w Wojcieszowie wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert złożona przez Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Okręg Legnica, z siedzibą w Legnicy przy ulicy Poznańskiej 29.
Zgodnie z treścią art.19a ust 4 w/w Ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Pisemne uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać do dnia 20 stycznia 2020 r. w sekretariacie Urzędu Miasta w Wojcieszowie, ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów.

Link do ofert: