//UWAGA! Zmiana stawki za odbiór odpadów dla nieruchomości niezamieszkałych

UWAGA! Zmiana stawki za odbiór odpadów dla nieruchomości niezamieszkałych

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U z.2021 poz. 888 z pózn. zm.) Burmistrz Miasta Wojcieszów zawiadamia, że od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wojcieszów Nr XXIII.151.2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, nowe stawki wynoszą odpowiednio:

 1. worek o pojemności 60 l – w wysokości 12,00 zł,

 2. pojemnik o pojemności 110 l – w wysokości 22,00 zł,

 3. pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 24,00 zł,

 4. pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 48,00 zł,

 5. pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 220,00 zł,

 6. pojemnik o pojemności 2500 l – wysokości 500,00 zł.

W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów, opłata wzrasta czterokrotnie i wynosi odpowiednio:

 1. worek o pojemności 60 l – w wysokości 48,00 zł,

 2. pojemnik o pojemności 110 l – w wysokości 88,00 zł,

 3. pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 96,00 zł,

 4. pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 192,00 zł,

 5. pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 880,00 zł,

 6. pojemnik o pojemności 2500 l – wysokości 2000,00 zł.

Informacja:

Zgodnie z treścią przepisów w/w ustawy w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Zawiadomienie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.