//„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Gmina Wojcieszów przypomina, że zgodnie z § 4 ust. 1 Umowy Darowizny Sprzętu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w celu utrzymania efektów projektu

wszystkie osoby, które otrzymały sprzęt komputerowy zobowiązane są do złożenia Oświadczenia

w okresie co 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Oświadczenia należy składać w lipcu 2023 r. w Urzędzie Miasta Wojcieszów ul. Pocztowa 1 pok. Nr 8

GRANTY PPGR – WSPARCIE DZIECI I WNUKÓW BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR W ROZWOJU CYFROWYM