//Wytyczne w zakresie odpadów komunalnych wytworzonych przez osoby w izolacji

Wytyczne w zakresie odpadów komunalnych wytworzonych przez osoby w izolacji

Wytyczne w zakresie odbioru odpadów komunalnych wytworzonych przez osoby przebywające w izolacji domowej na terenie Gminy Wojcieszów

(opracowano na podstawie wytycznych Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

Informacje ogólne:

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych, określone zostały poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Z odpadami wytworzonymi w miejscu kwarantanny lub izolacji przez osoby:
– które były narażone na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2,
– zakażone koronawirusem SARS-CoV-2,
– mające bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2,
– chorych na COVID-19

należy postępować w sposób opisany w poniższych Wytycznych szczegółowych.

Odpady wytwarzane w miejscach izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład stanowią odpady komunalne. Jednakże, z uwagi na świadomość, że odpady te wytwarzane będą przez osoby zakażone wirusem SARS-CV-2 lub chore na COVID-19 oraz brak potwierdzonych ustaleń naukowych co do czasu aktywności koronawirusa na powierzchniach różnych materiałów wchodzących w skład odpadu, należy z tymi odpadami postępować zachowując szczególne środki ostrożności.

Izolacja to odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby.

Zasady zgłaszania zapotrzebowania na odbiór odpadów komunalnych

Osoba przebywająca w izolacji domowej powinna:

  1. zgłaszać do Urzędu Miasta w Wojcieszowie tel. 518 850 107  zapotrzebowanie na odbiór „sprzed drzwi” odpadów wytworzonych w okresie izolacji domowej. 

Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytworzonymi przez osoby przebywające w izolacji domowej (wytyczne stosuje się dla całego gospodarstwa domowego):

  1. osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady powstałe w związku z jego bytowaniem w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek należy spryskać preparatem wirusobójczym;
  2. wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;
  3. worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać;
  4. po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek i wkłada go do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka).
  5. osoba przebywająca w izolacji po otrzymaniu informacji o terminie i godzinie odbioru odpadów, wystawia worek z odpadami przed drzwi lokalu mieszkalnego/domu, w którym przebywa;
  6. odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji;
  7. odpady należy gromadzić selektywnie, z tym że odpady zmieszane można gromadzić w worki o dowolnej kolorystyce.

więcej  Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego