//XXI Sesja Rady Miasta Wojcieszów

XXI Sesja Rady Miasta Wojcieszów

Rada Miasta Wojcieszów zbierze się na swej sesji stacjonarnej 30 czerwca 2021 r. o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Wojcieszów.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy między sesjami.
 3. Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Raport o stanie Gminy Wojcieszów za 2020 rok. ( treść Raportu znajduje się w BIP http://gminawojcieszow.bipgmina.pl zakładka – Menu przedmiotowe – Raport o stanie gminy.)
  a) Przedstawienie raportu o stanie gminy przez Burmistrza Miasta Wojcieszów.
  b) Debata nad raportem.
  c) Głosowanie nad projektem uchwały Nr XXI.139.2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Wojcieszów wotum zaufania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r. (treść sprawozdania znajduje się w BIP http://gminawojcieszow.bipgmina.pl zakładka – Menu przedmiotowe – Prawo lokalne- budżet – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Wojcieszów 2020)
  a) Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wojcieszów wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2020 r.
  b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu zespół w Jeleniej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wojcieszów za 2020 rok.
  c) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Wojcieszów za 2020 rok.
  d) Debata ad sprawozdaniem.
  e) Głosowanie nad projektem uchwały Nr XXI.140.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Wojcieszów.
  a) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Wojcieszów za rok 2020.
  b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu zespół w Jeleniej Górze w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Wojcieszów za 2020 rok.
  c) Dyskusja.
  d) Głosowanie nad projektem uchwały Nr XXI.141.2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Wojcieszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  a) Nr XXI.142.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
  b) Nr XXI.143.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wojcieszów na lata 2021-2025.
  c) XXI.144.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wojcieszów na rok szkolny 2021/2022.
  d) Nr XXI.145.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Wojcieszowie.
  e) Nr XXI.146.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok.
 8. Sprawozdania Przewodniczących Komisji Rady z działalności.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie sesji.

Sesja odbywać się będzie z zachowaniem nakazów reżimu sanitarnego.