//Zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach pięciu naborów …

Zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach pięciu naborów …

W dniu 3 kwietnia 2019r. zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach pięciu naborów zorganizowanych przez Stowarzyszenie „LGD Partnerstwo Kaczawskie” w zakresach: rozwoju infrastruktury niekomercyjnej oraz promowania obszaru LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następującym zakresie tematycznym:
– 3.5 Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów – nr 13/2019
– 3.1 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej – nr 14/2019

Na posiedzeniu Rady LGD w dniach 24 kwietnia 2019 r. 10 członków Rady oceniło w sumie 5 wniosków, które wybrano do finansowania. Biuro LGD w dn. 29 kwietnia br. przekaże je do Zarządu Województwa Dolnośląskiego w celu dalszej weryfikacji, która po kontroli przeprowadzonego naboru i wyboru operacji, powinna nastąpić w terminie najbliższych 4 miesięcy.
Do wszystkich Wnioskodawców została również wysłana drogą pocztową informacja o wynikach oceny – LGD prosi o niezwłoczne odebranie korespondencji.
Ponadto na tym posiedzeniu Rada pozytywnie oceniła i wybrała do finansowania dwie operacje własne złożone przez Zarząd LGD:
– Nr 3/2019/OW w dn. 25.01.2019r. pod tytułem „Stworzenie i aktualizacja bazy zasobów przyrodniczo – kulturowych regionu”,

– Nr 4/2019/OW w dn. 25.01.2019r. pod tytułem „Promocja Krainy Wygasłych Wulkanów”
Szczegółowe dokumenty znajdują się w zakładkach dotyczących poszczególnych naborów.

A listy rankingowe z wybranymi operacjami oraz protokół w zał.

z poważaniem
Gabriela Męczyńska

Dyrektor Biura
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

Mściwojów 54
59-407 Mściwojów
tel. 768728718, 609 538 810
www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl


Protokół z rady

Wybrane 13.2019

Wybrane 14.2019