//Załączniki

Załączniki

do obwieszczenia Burmistrza Miasta Wojcieszów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wojcieszów.

  1. Prognoza
  2. Studium
  3. Uwarunkowania
  4. Zmiana studium zał. 3
  5. Zmiana studium  zał. 4