//Zasady naboru propozycji projektów strategicznych w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej

Zasady naboru propozycji projektów strategicznych w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej

Komunikat o dopuszczeniu formy podpisu elektronicznego przy pomocy profilu zaufanego (ePUAP) przy podpisywaniu formularza zgłoszeniowego propozycji projektu do Strategii ZIT AJ na lata 2021-2029

Informujemy, że złożenie propozycji projektu podpisanej elektronicznie przy pomocy profilu zaufanego (ePUAP) stanowi dopuszczalną formę podpisu elektronicznego, na poziomie naboru równorzędną z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, właściwą formalnie w odniesieniu do Zasad naboru w zakresie warunku podpisania formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uzasadnienie:

z informacji powziętych w dniu 20 marca 2023 r. od przedstawicieli IZ FEDS na temat stosowania  przy wdrażaniu programu FEDS, w tym w kryteriach wyboru projektów warunku podpisania dokumentów przez wnioskodawcę wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co zostało zapowiedziane komunikatem z dnia 28 listopada 2022 r., wynika, iż  warunek ten zostanie wykreślony z projektu kryteriów dla naborów z FEDS. Zgodnie z informacjami przekazanymi Członkom, Obserwatorom i Zastępcom Członków KM FEDS 2021-2027 przedstawiciele UMWD zajęli stanowisko, że posługiwanie się przez wnioskodawców podpisem elektronicznym za pomocą profilu zaufanego (w ePUAP) będzie dopuszczalne alternatywnie dla kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Mają na uwadze, iż jest to przesłanka, która stanowi uproszczenie procedur dla podmiotów planujących ubieganie się o wsparcie na realizację projektów, potencjalnie przyszłych wnioskodawców oraz zasada ta wynika ze stanowiska IZ FEDS,  informujemy, że złożenie propozycji projektu podpisanej elektronicznie przy pomocy profilu zaufanego należy uznać za właściwą formalnie, w odniesieniu do Zasad naboru, równorzędnie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Komitet Sterujący ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej (KS ZIT AJ) zaprasza do zgłaszania propozycji projektów do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2027 (Strategia ZIT AJ)

Zasady naboru

Zał. 1. – Formularz propozycji projektu do Strategii ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029

Zał. 2. – Lista adresów e-mail do składania propozycji projektów

Zał. 3. – Lista celów i działań do Strategii ZIT AJ 2021-2029

Zał. 4. – Lista koncepcji projektów aglomeracyjnych ZIT AJ

Zał. 5. – Linia demarkacyjna. Podział interwencji i zasad wdrażania programów krajowych i regionalnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027

Nabór propozycji projektów rozpocznie się w dniu  01.03.2023 r. i zakończy się w dniu 26.03.2023 r. 

Propozycje projektów składać mogą: podmioty publiczne, prywatne oraz partnerzy społeczno-gospodarczy m.in.: podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające na rzez ochrony środowiska, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.

Propozycje projektów z terenu gminy Wojcieszów należy zgłaszać za pośrednictwem Urzędu Miasta Wojcieszów na adres poczty elektronicznej: miasto@wojcieszow.pl. W przypadku projektów partnerskich należy wybrać gminę, na terenie której wydatkowana będzie największa wartość budżetu propozycji projektu i zgłosić propozycję projektu za pośrednictwem właściwego Urzędu Gminy.

Zał. 1. Formularz zgłoszeniowy ZIT AJ Zał. 2. Lista adresów e-mail do składania propozycji projektów Zał. 3. Cele i działania do Strategii ZIT AJ Zał. 4. Lista projektów aglomeracyjnych Zał. 5. Linia demarkacyjna