//1.5.A dotacje dla rzemieślników

1.5.A dotacje dla rzemieślników

 

Dnia 31 sierpnia 2017 r. w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej został ogłoszony konkurs horyzontalny na dofinansowanie projektów inwestycyjnych rzemieślników. Można będzie się starać o dofinansowanie projektów związanych z unowocześnieniem lub zmianą rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle. Alokacja w tym konkursie wynosi ponad 2 mln zł.
– Zależy nam na tym, aby rzemiosło było atrakcyjną formy działalności biznesowej. Dlatego ważne jest wspieranie zwiększania ich skali działalności, wzmacnianie stabilności, wypłacalności, zdolności do inwestycji i zatrudniania.

• W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty inwestycyjne w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne dotyczące wdrożenia innowacji produktowej i procesowej MŚP -unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle.
• Zakres projektu musi być powiązany z dziedziną rzemiosła, której dotyczy świadectwo kwalifikacji zawodowej aplikującego Wnioskodawcy (rzemieślnika).
• Intensywność wsparcia wynosi do 85% wydatków kwalifikujących się do objęciem wsparciem.
• Maksymalna całkowita wartość projektu wynosi 50 000 zł.

……………………………………………………..
Z wyrazami szacunku

Maria Jańska-Granek
Dział Informacji i Promocji

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4; 53-611 Wrocław

tel. (71) 77 65 814; (71) 77 65 813
info.dip@umwd.pl