//Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Nowa edycja konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), zw. dalej UDPP, do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2010 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).

Wysokość środków na finansowanie PO FIO w roku 2010 wynosi 60.000.000,00 zł

Składane projekty realizują cel główny PO FIO, jakim jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.

Cel główny powinien zostać osiągnięty z uwzględnieniem horyzontalnych zasad PO FIO: partnerstwa, innowacyjności, zrównoważonego rozwoju i równości szans.

1. Finansowane będą wyłącznie projekty mieszczące się w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego.

2. Maksymalny czas realizacji projektu:
– projekty realizowane w 2010 r., tzw. projekty „jednoroczne”: od 1 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
– projekty realizowane w latach 2010-2011, tzw. projekty „dwuletnie”: od 1 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.

3. Uprawniony podmiot może złożyć 1 wniosek w ramach ogłoszonego konkursu. Konkurs obejmuje nabór wniosków na cztery Priorytety łącznie.

4. Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się wnioskodawcy:
dla projektów „jednorocznych”: od 10 tys. zł. do 300 tys. zł (w przypadku projektów „jednorocznych”, wnioskowanie o dotację mniejszą niż 10 tys. zł lub większą niż 300 tys. zł spowoduje odrzucenie wniosku ze względów formalnych bez możliwości odwołania).
dla projektów „dwuletnich”: od 20 tys. zł. do 300 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł).

Termin składania wniosków: od 8 stycznia 2010 r. do 15 lutego 2010 r.

Więcej na  http://www.pozytek.gov.pl/FIO
         Beneficjantami Programu FIO są organizacje pozarządowe oraz kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne działające w sferze zadań publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Więcej dowiesz się:

http://www.pozytek.gov.pl/Charakterystyka,848.html