//Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Na podstawie art.19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Wojcieszów podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem:
„WSPÓŁORGANIZACJA POLSKO-CZESKICH ZAWODÓW WĘDKARSKICH W HOSTINNE ”
W dniu 25 sierpnia 2021 r. do Urzędu Miasta w Wojcieszowie wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert złożona przez Koło PZW Wojcieszów jako jednostka terenowa Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze przy ul. Wańkowicza 13.
Zgodnie z treścią art.19a ust 4 w/w Ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Pisemne uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać do dnia 01 września 2021 r. w sekretariacie Urzędu Miasta w Wojcieszowie, ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów.

 

 

Link do oferty: