//Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Na podstawie art.19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Wojcieszów podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem:

WSPÓŁORGANIZACJA POLSKO-CZESKICH ZAWODÓW WĘDKARSKICH W HOSTINNE”

W dniu 23 sierpnia 2022 r. do Urzędu Miasta w Wojcieszowie wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert złożona przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze, Stowarzyszenie, ul. Wańkowicza 13, 58-500 Jelenia Góra, Koło Wojcieszów.

Zgodnie z treścią art.19a ust 4 w/w Ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Pisemne uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać do dnia 30 sierpnia 2022 r. w sekretariacie Urzędu Miasta w Wojcieszowie, ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów.

Link do  oferty: https://gminawojcieszow.bipgmina.pl/wiadomosci/9912/wiadomosc/644743/uproszczona_oferta_realizacji_zadania_publicznego